Silk cotton

พืชจำพวกต้นพืชวัตถุสมุนไพร.ไทยหลักเภสัช ๔ ประการเภสัชวัตถุ

งิ้ว (ดอกส้ม) ชื่อวิทยาศาสตร์ Bombax ceiba L.

ต้นงิ้ว (ดอกส้ม) ชื่อวิทยาศาสตร์ Bombax ceiba L.

Read More
พืชจำพวกต้นพืชวัตถุสมุนไพร.ไทยหลักเภสัช ๔ ประการเภสัชวัตถุ

งิ้ว (ดอกแดง) ชื่อวิทยาศาสตร์ Bombax ceiba L.

ต้นงิ้ว (ดอกแดง) ชื่อวิทยาศาสตร์ Bombax ceiba L.

Read More