LEEACEAE

พืชจำพวกต้นพืชวัตถุสมุนไพร.ไทยหลักเภสัช ๔ ประการเภสัชวัตถุ

กระตังใบ ชื่อวิทยาศาสตร์ Leea indica (Burm.f.) Merr.

ต้นกระตังใบ ชื่อวิทยาศาสตร์ Leea indica (Burm.f.) Merr.

Read More
พืชจำพวกต้นพืชวัตถุสมุนไพร.ไทยหลักเภสัช ๔ ประการเภสัชวัตถุ

กระตังใบแดง (เขือง) ชื่อวิทยาศาสตร์ Leea rubra Blume ex Spreng.

ต้นกระตังใบแดง (เขือง) ชื่อวิทยาศาสตร์ Leea rubra Blume ex Spreng.

Read More