CLEOMACEAE

พืชจำพวกผักพืชวัตถุสมุนไพร.ไทยหลักเภสัช ๔ ประการเภสัชวัตถุ

ผักเสี้ยนผี ชื่อวิทยาศาสตร์ Cleome viscosa L.

ต้นผักเสี้ยนผี ชื่อวิทยาศาสตร์ Cleome viscosa L.

Read More
พืชจำพวกผักพืชวัตถุสมุนไพร.ไทยหลักเภสัช ๔ ประการเภสัชวัตถุ

ผักเสี้ยน (ผักเสี้ยนขาว) ชื่อวิทยาศาสตร์ Cleome gynandra L.

ต้นผักเสี้ยน (ผักเสี้ยนขาว) ชื่อวิทยาศาสตร์ Cleome gynandra L.

Read More