ARECACEAE

พืชจำพวกต้นพืชวัตถุสมุนไพร.ไทยหลักเภสัช ๔ ประการเภสัชวัตถุ

ตาล (ตาลโตนด) ชื่อวิทยาศาสตร์ Borassus flabellifer L.

ต้นตาล (ตาลโตนด) ชื่อวิทยาศาสตร์ Borassus flabellifer L.

Read More
พืชจำพวกต้นพืชวัตถุสมุนไพร.ไทยหลักเภสัช ๔ ประการเภสัชวัตถุ

จาก ชื่อวิทยาศาสตร์ Nypa fruticans Wurmb.

ต้นจาก ชื่อวิทยาศาสตร์ Nypa fruticans Wurmb.

Read More
พืชจำพวกต้นพืชวัตถุสมุนไพร.ไทยหลักเภสัช ๔ ประการเภสัชวัตถุ

หมาก (หมากสง) ชื่อวิทยาศาสตร์ Areca catechu L.

ต้นหมาก (หมากสง) ชื่อวิทยาศาสตร์ Areca catechu L.

Read More