วงศ์พริกไทย

พืชจำพวกต้นพืชวัตถุสมุนไพร.ไทยหลักเภสัช ๔ ประการเภสัชวัตถุ

ชะพลู (ช้าพลู) ชื่อวิทยาศาสตร์ Piper sarmentosum Roxb.

ต้นชะพลู (ช้าพลู) ชื่อวิทยาศาสตร์ Piper sarmentosum Roxb.

Read More
พืชจำพวกเถา-เครือพืชวัตถุสมุนไพร.ไทยหลักเภสัช ๔ ประการเภสัชวัตถุ

ดีปลี ชื่อวิทยาศาสตร์ Piper retrofractum Vahl.

ต้นดีปลี ชื่อวิทยาศาสตร์ Piper retrofractum Vahl.

Read More