วงศ์ชบา

พืชจำพวกต้นพืชวัตถุสมุนไพร.ไทยหลักเภสัช ๔ ประการเภสัชวัตถุ

นุ่น ชื่อวิทยาศาสตร์ Ceiba pentandra (L.) Gaertn.

ต้นนุ่น ชื่อวิทยาศาสตร์ Ceiba pentandra (L.) Gaertn.

Read More
พืชจำพวกต้นพืชวัตถุสมุนไพร.ไทยหลักเภสัช ๔ ประการเภสัชวัตถุ

ทุเรียน ชื่อวิทยาศาสตร์ Durio zibethinus L.

ต้นทุเรียน ชื่อวิทยาศาสตร์ Durio zibethinus L.

Read More
สมุนไพร.ไทย

ชะมด ชื่อวิทยาศาสตร์ Hibiscus surattensis L.

ต้นชะมด ชื่อวิทยาศาสตร์ Hibiscus surattensis L.

Read More
พืชจำพวกต้นพืชวัตถุสมุนไพร.ไทยหลักเภสัช ๔ ประการเภสัชวัตถุ

งิ้ว (ดอกส้ม) ชื่อวิทยาศาสตร์ Bombax ceiba L.

ต้นงิ้ว (ดอกส้ม) ชื่อวิทยาศาสตร์ Bombax ceiba L.

Read More
พืชจำพวกต้นพืชวัตถุสมุนไพร.ไทยหลักเภสัช ๔ ประการเภสัชวัตถุ

งิ้ว (ดอกแดง) ชื่อวิทยาศาสตร์ Bombax ceiba L.

ต้นงิ้ว (ดอกแดง) ชื่อวิทยาศาสตร์ Bombax ceiba L.

Read More
พืชจำพวกต้นพืชวัตถุสมุนไพร.ไทยหลักเภสัช ๔ ประการเภสัชวัตถุ

ขี้ครอก (ชบาป่า) ชื่อวิทยาศาสตร์ Urena lobata L.

ต้นขี้ครอก (ชบาป่า) ชื่อวิทยาศาสตร์ Urena lobata L.

Read More