วงศ์ขนุน

พืชจำพวกต้นพืชวัตถุสมุนไพร.ไทยหลักเภสัช ๔ ประการเภสัชวัตถุ

ขนุน ชื่อวิทยาศาสตร์ Artocarpus heterophyllus Lam.

ต้นขนุน ชื่อวิทยาศาสตร์ Artocarpus heterophyllus Lam.

Read More
พืชจำพวกเถา-เครือพืชวัตถุสมุนไพร.ไทยหลักเภสัช ๔ ประการเภสัชวัตถุ

แกแล ชื่อวิทยาศาสตร์ Maclura cochinchinensis (Lour.) Corner.

ต้นแกแล ชื่อวิทยาศาสตร์ Maclura cochinchinensis (Lour.) Corner.

Read More