มันโทป้าด

พืชจำพวกหัว-เหง้าพืชวัตถุสมุนไพร.ไทยหลักเภสัช ๔ ประการเภสัชวัตถุ

กระดาดแดง ชื่อวิทยาศาสตร์ Alocasia indica Schott var. metallica Schott.

ต้นกระดาดแดง ชื่อวิทยาศาสตร์ Alocasia indica Schott var. metallica Schott.

Read More
พืชจำพวกหัว-เหง้าพืชวัตถุสมุนไพร.ไทยหลักเภสัช ๔ ประการเภสัชวัตถุ

กระดาดขาว (โหรา) ชื่อวิทยาศาสตร์ Alocasia macrorrhizos (L.) G. Don.

ต้นกระดาด (โหรา) ชื่อวิทยาศาสตร์ Alocasia macrorrhizos (L.) G. Don.

Read More