กระโดงแดง

สมุนไพร.ไทย

ตาลเหลือง (ช้างน้าว) ชื่อวิทยาศาสตร์ Ochna integerrima (Lour.) Merr.

ต้นตาลเหลือง (ช้างน้าว) ชื่อวิทยาศาสตร์ Ochna integerrima (Lour.) Merr.

Read More
พืชจำพวกต้นพืชวัตถุสมุนไพร.ไทยหลักเภสัช ๔ ประการเภสัชวัตถุ

กระโดงแดง ชื่อวิทยาศาสตร์ Chionanthus microstigma (Gagnep.) P.S. Green.

ต้นกระโดงแดง ชื่อวิทยาศาสตร์ Chionanthus microstigma (Gagnep.) P.S. Green.

Read More